خرید اینترنتی طراحی لوگو
بستن تبلیغات [X]
ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

گزارش کاراموزی حسابداری درشهرداری
لیست محصولات

گزارش کاراموزی حسابداری درشهرداری


فهرست

عنوان صفحه

فصل اول: آشنائی کلی با مکان کارآموزی... 1

تاریخچه محل کارآموزی.. 2

نمودار سازماني محل كارآموزي.. 5

نوع محصولات توليدي يا خدماتي.. 7

شرح مختصر از فرآيند توليد يا خدمات... 9

فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز. 16

موقعیت رشته کار آموز در واحد صنعتی.. 17

بررسي شرح وظایف رشته کار آموز در واحد صنعتی.. 18

امور جاری در دست اقدام محل کار آموزی.. 20

برنامه های آینده محل کارآموزی.. 21

سایر تکنیکهایی که توسط استاد کار آموزی مشخص می گردد. 22

فصل سوم: آزمونها آموخته ها نتايج و پيشنهادات... 25

هدف و ماهیت حسابداری: 26

هدف : 26

ماهيت : 26

اسناد و مدارک مثبته: 27

سند حسابداری: 28

دفاتر حسابداری: 29

فهرست حسابهای دفتر کل: 30

شرح حسابهای دفتر کل: 32

3. دفتر معین: 40

اسناد تجارتی: 41

3. برات: 43

صورتهای مالی: 44

تلخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی: 45

ارتباط بین صورتهای مالی اساسی: 46

صورتهای مالی ترکیبی: 47

صورتهای مالی شرکت اصلی: 48

اعتبارات اسنادی: 48

شرح مختصری در رابطه با بودجه: 50

درآمدها: 50

هزینه ها: 52

منابع: 56


قیمت: 15000 تومان

محصولات مرتبط